Majątek

1. Nieruchomości

MBP nie posiada budynków i lokali własnych.


2. Środki trwałe

Księgozbiór – stan na 31.XII.2016r.

a) druki zwarte (książki) 559 953 woluminów o wartości księgowej 4 602 869,56 zł
b) zbiory specjalne (multimedia) 12 784 woluminów o wartości księgowej 325 301,64 zł

Wyposażenie Biblioteki Głównej oraz Filii – stan na 31.XII.2016r.

a) urządzenia techniczne i maszyny
b) pozostałe środki trwałe
c) wartości niematerialne i prawne

Ogółem wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących aktywa MBP, wynosi 205 482,39 zł.


4. Budżet na rok 2017

a) plan przychodów kształtuje się na poziomie 4 573 389,00 zł., z tego:
- dotacja podmiotowa wynosi 4 140 919,00 zł.,
- przewidywane przychody własne 342 470,00 zł.,
- prognozowana dotacja Ministra Kultury na uzupełnienie zbiorów (zakup nowości wydawniczych) 90 000,00 zł.
b) plan kosztów działalności bieżącej i wydatków majątkowych  kształtuje się na poziomie 4 573 389,00 zł.

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Barbara Kielska

Data publikacji :

09.11.2010

Ostatnia zmiana :

14.02.2017