Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
header_1 header_2

Regulamin konkursu „Regionalista. O Jaworznie wiem wszystko”

I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie – Dział Informacji Regionalnej.

 

II Cele konkursu
1. Zachęcenie mieszkańców Jaworzna do wykonania projektów gier planszowych, nawiązujących do miasta Jaworzna.
2. Popularyzacja kreatywnego spędzania czasu i możliwość zaprezentowania talentów plastycznych mieszkańców naszego miasta.
3. Rozwijanie zainteresowań, twórczych pasji, wrażliwości estetycznej, świadomości lokalnej oraz regionalnej poprzez zaprojektowanie i wykonanie gry planszowej, inspirowanej regionalizmem.
4. Promowanie rozrywki i formy spędzania wolnego czasu, jaką są gry planszowe.
5. Popularyzacja wiedzy o Jaworznie i literatury w tym zakresie.

 

III Tematyka konkursu
1. Zadaniem uczestnika będzie merytoryczne i graficzne opracowanie gry planszowej.
2. Tematem gier będzie miasto Jaworzno i okolice.

 

IV Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Jaworzna.
2. Organizator nie przewiduje ograniczeń wiekowych. W przypadku dużego zróżnicowania wieku uczestników, zgłoszenia będą oceniane z podziałem na kategorie wiekowe.
3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia Oświadczenia, zawartego w karcie zgłoszenia, podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Gry planszowe mogą być tworzone indywidualnie lub w grupie (maksymalnie 4 osoby).

 

V Warunki konkursu
1. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę wykonaną dowolną techniką plastyczną.
2. Zgłoszona praca powinna spełniać wymagania określone w Regulaminie.
3. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu, wyraża zgodę na późniejsze prezentowanie prac, w formie wystawy, przygotowanej przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
4. Każda praca powinna być opatrzona godłem (pseudonimem) autora lub nazwą grupy.
5. Prace należy składać osobiście w Dziale Informacji Regionalnej oraz Punkcie Informacji Turystycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie lub przesyłać pocztą na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie – Dział Informacji Regionalnej
Rynek Główny 17
43-600 Jaworzno
Z dopiskiem: Konkurs „Regionalista. O Jaworznie wiem wszystko”.
6. W teczce lub kopercie z pracami konkursowymi powinna znaleźć się druga, zaklejona koperta, z czytelnie wypełnioną kartą uczestnictwa wraz z Oświadczeniem.
7. Kartę uczestnictwa można pobrać ze strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie lub uzyskać w Dziale Informacji Regionalnej oraz Punkcie Informacji Turystycznej.
8. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

  • niezgodne z regulaminem,
  • dostarczone po wyznaczonym terminie,
  • zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, transportu.

9. Prace będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora.
10. Decyzje Jury, w sprawie oceny prac, są niepodważalne i ostateczne.
11. Ocenie podlegać będą: pomysł, staranność wykonania, estetyka oraz zgodność z tematem.
12. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom po jego zakończeniu, zostaną włączone do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
13. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora telefonicznie bądź mailowo.
14. Wyniki konkursu, z prezentacją nagrodzonych prac oraz podaniem autorstwa, zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
15. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator dokona selekcji przy wyborze prac prezentowanych na wystawie pokonkursowej.

 

VI Terminarz
1. Termin składania prac: od 3 lipca do 28 sierpnia 2017 r.
2. Rozstrzygnięcie połączone z pokonkursową wystawą prac w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie: 8 września 2017 r.