Font Size

Cpanel

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Jaworzno: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie w podziale na 7 części z zastrzeżeniem, że wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 30 tys. euro i podstawą prawną dla wszystkich działań zamawiającego będą warunki przetargu oparte na art 70¹ KC
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 32 7519192, faks 32 7519192 w. 29.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.jaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie w podziale na 7 części z zastrzeżeniem, że wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 30 tys. euro i podstawą prawną dla wszystkich działań zamawiającego będą warunki przetargu oparte na art 70¹ KC.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie w podziale na 7 części.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.00.00-8, 30.23.00.00-0, 38.65.21.00-1, 30.21.32.00-7, 32.33.16.00-8, 32.33.32.00-8, 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 48.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy z ceną ofertową netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia z podziałem na oferowane części zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Informację, w której wykonawca wskaże część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ). 3. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go przez osobę/y osoby trzecią w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 95

 • 2. Okres gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrany został wykonawca, z wyjątkiem: 1) zmian terminów realizacji zamówienia wynikających z działa siły wyższej 2) zmian stawki podatku VAT. 3) zmian związanych ze zmianami przepisów prawa, w tym powodujących konieczności zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biblioteka.jaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, ul. Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2015 godzina 10:45, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, ul. Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i dostawa zestawu nagłaśniającego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa zestawu nagłaśniającego, zgodnego ze specyfikacją techniczną dołączoną do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95

  • 2. Okres gwarancji - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i dostawa tablicy interaktywnej z projektorem.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa tablicy interaktywnej z projektorem, zgodnej ze specyfikacją techniczną dołączoną do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.00.00-0, 38.65.21.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95

  • 2. Okres gwarancji - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup i dostawa tabletów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa tabletów, zgodnie ze specyfikacją techniczną dołączoną do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.32.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95

  • 2. Okres gwarancji - 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zakup i dostawa czytaków.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa czytaków z obsługą formatu DAISY, zgodnie ze specyfikacją techniczną dołączoną do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.33.16.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95

  • 2. Okres gwarancji - 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zakup i dostawa czytników e-book z syntezatorem mowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa czytników e-book z syntezatorem mowy, zgodnie ze specyfikacją techniczną dołączoną do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.32.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95

  • 2. Okres gwarancji - 5

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zakup i dostawa kamery cyfrowej z akcesoriami.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa kamery cyfrowej z akcesoriami, zgodnie ze specyfikacją techniczną dołączoną do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.33.32.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95

  • 2. Okres gwarancji - 5

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zakup i dostawa trzech zestawów do nauki programowania i robotyki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa trzech zestawów do nauki programowania i robotyki, zgodnie ze specyfikacją techniczną dołączoną do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 48.00.00.00-8, 30.21.32.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95

  • 2. Okres gwarancji - 5

Załączniki:

- SIWZ (.pdf)

- Załącznik Nr 1 do SIWZ (.pdf)

- Załącznik Nr 2 do SIWZ (.pdf)

- Załącznik Nr 3 do SIWZ (.pdf)

- Załącznik Nr 4 do SIWZ (.pdf)

- Załącznik Nr 5 do SIWZ (.pdf)

- Załącznik Nr 6 do SIWZ (.pdf)

- Załącznik Nr 7 do SIWZ (.pdf)

- Załącznik Nr 8 do SIWZ (.doc)

 

 

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Agnieszka Dłużniak

Data publikacji :

25.05.2015

Ostatnia zmiana :

25.05.2015

 

 

 

 

Jesteś tutaj: Start Zamówienia publiczne Archiwum zamówienia publiczne Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym