Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie w podziale na 7 części: Część nr I – dostawa zestawu nagłaśniającego, Cześć nr II – dostawa tablicy interaktywnej z projektorem, Część nr III – dostawa tabletów, Część nr IV – dostawa czytaków z obsługą DAISY, Część V – dostawa Czytników e-book z syntezatorem mowy z etui, Cześć VI – dostawa kamery cyfrowej z akcesoriami, Cześć VII – dostawa zestawów do nauki programowania i robotyki.

Numer ogłoszenia 122960

W prowadzonym postępowaniu zastosowanie mają przepisu Kodeksu cywilnego, bowiem wartość zamówienia ogółem nie przekroczyła kwoty 30 000,00 tys euro.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru ofert złożonych przez:

 

Część II

MAXICO SP z o.o.

ul. Łopuszańska 32

02-220 Warszawa

 

Część IV

COMA SYSTEMY CYFROWE

ul. Staffa 32

40-576 Katowice

 

Część V

MAXICO SP z o.o.

ul. Łopuszańska 32

02-220 Warszawa

 

 

 

Uzasadnienie wyboru dla cześć II,IV,V,:

Przedmiotowe oferty są najkorzystniejsze spośród ofert nieodrzuconych, złożonych
w przedmiotowym postępowaniu, gdzie kryterium oceny ofert przyjętym w SIWZ w 95 % stanowiła cena oraz w 5% okres gwarancji. Wszystkie oferty spełniają wymogi przedstawione w SIWZ oraz zdobyły największą liczbę punktów, sumując punkty za cenę sprzętu oraz okres gwarancji.

Dla części II, IV – proponowane ceny nie przekraczają kwot jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dla części V – oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający posiada środki na realizację zamówienia.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie części I

Zgodnie z treścią SIWZ: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

Uzasadnienie

Zamawiający ponownie przeprowadzi postępowanie na zakup sprzętu dla części I zamówienia, stosując wewnętrzne procedury obowiązujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie, wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie: nr 16/2014
z dnia 01.07.2014 r. dotyczące zasad składania zamówień i dokonywania zakupów do 30 tys euro
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie (Załącznik nr 6 do zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie). Zamawiający w drugim postępowaniu zwróci się o przygotowanie ofert między innymi do firm, które złożyły oferty w pierwszym postępowaniu.

Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie części III

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyło czterech Wykonawców. Żadna ze złożonych ofert nie odpowiada treści specyfikacji technicznej, dla części trzeciej zamówienia, przygotowanej przez zamawiającego.

Zamawiający ponownie przeprowadzi postępowanie na zakup sprzętu dla części III zamówienia, stosując wewnętrzne procedury obowiązujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie, wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie: nr 16/2014
z dnia 01.07.2014 r. dotyczące zasad składania zamówień i dokonywania zakupów do 30 tys euro
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie (Załącznik nr 6 do zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie). Zamawiający w drugim postępowaniu zwróci się o przygotowanie ofert do co najmniej trzech wykonawców.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie części VI

Nie złożono żadnej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający ponownie przeprowadzi postępowanie na zakup sprzętu dla części VI zamówienia, stosując wewnętrzne procedury obowiązujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie nr 16/2014
z dnia 01.07.2014 r. dotyczące zasad składania zamówień i dokonywania zakupów do 30 tys euro
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie (Załącznik nr 6 do zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie). Zamawiający w drugim postępowaniu zwróci się o przygotowanie ofert do co najmniej trzech wykonawców.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie części VII

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyło trzech Wykonawców. Żadna ze złożonych ofert nie odpowiada treści specyfikacji technicznej, dla części siódmej zamówienia, przygotowanej przez zamawiającego.

Zamawiający ponownie przeprowadzi postępowanie na zakup sprzętu dla części VII zamówienia, stosując wewnętrzne procedury obowiązujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie, wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie: nr 16/2014
z dnia 01.07.2014 r. dotyczące zasad składania zamówień i dokonywania zakupów do 30 tys euro
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie (Załącznik nr 6 do zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie).

 

Ponadto informuje się:

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu:

 

NR oferty

Firma (nazwa), siedziba oraz adres wykonawcy

1

PR CONSULTING, ul. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec

2

KORBASTUDIO, ul. Saperów 7/10, 82-300 Elbląg

3

AF SEKO Sp z o.o., ul. Bogusławskiego 17, 43-300 Bielsko Biała

4

SG SYSTEM, ul. Leśna 37/34, 32-310 Jaroszowiec

5

A4K ACTIVE FOR KIDS, Świętego Józefa 31C/24, 44-217 Rybnik

6

TROBOT, ul. Lelewela 4, 99-300 Kutno

7

PRO-PC, ul. Leśna 38, 05-074 Hipolitów

8

MAXICO Sp z o.o., ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa

9

COMA-SYSTEMY CYFROWE, ul. Staffa 32, 40-576 Katowice

 

 

Punktacja przyznana ofertom

 

Nr oferty

Cześć I

Cześć II

Część III

Część IV

Część V

Część VI

Cześć VII

1

-

95,70

odrzucona

-

-

-

-

2

-

odrzucona

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

odrzucona

4

-

-

odrzucona

-

59,75

-

odrzucona

5

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

odrzucona

7

-

-

odrzucona

-

90,25

-

-

8

-

98,33

odrzucona

-

100

-

-

9

-

-

-

100

-

-

-

 

- Ogłoszenie (.pdf)

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Agnieszka Dłużniak

Data publikacji :

16.06.2015

Ostatnia zmiana :

16.06.2015