Font Size

Cpanel

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym numer 135257 - 2016

Jaworzno: Dostawa, montaż i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie przy ul. Rynek Główny 17
Numer ogłoszenia: 135257 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie , Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 32 7519192, faks 32 7519192 w. 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie przy ul. Rynek Główny 17.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie przy ulicy Rynek Główny 17. 2. W zakresie przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do: 1) demontażu 59 szt. zamontowanych urządzeń (klimakonwektorów), 2) dostawy i montażu 59 szt. jednostek wewnętrznych zgodnych ze specyfikacją techniczną, 3) podłączenia sprzętu do istniejącej instalacji hydraulicznej oraz elektrycznej, wymiany sterowania, wymiany pompek skroplin, 4) uruchomienia urządzeń, 5) przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń, 6) wykonywania konserwacji i przeglądów urządzeń oraz wykonanych instalacji w okresie trwania gwarancji, tj. 2 razy w roku przez min. 24 miesiące..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.12.20-4, 39.71.72.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz wymaganych warunków technicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej oraz dołączyć karty katalogowe urządzeń.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90

 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Przedmiot umowy i termin wykonania zamówienia: 1) Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli dotrzymanie terminu pierwotnie ustalonego byłoby niemożliwe z winy Zamawiającego lub wskutek działania siły wyższej. Okres przedłużenia terminu realizacji umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wynikłej z winy Zamawiającego lub wskutek siły wyższej. 2) W przypadku udzielenia wykonawcy zamówienia dodatkowego termin realizacji zamówienia podstawowego może zostać przedłużony o okres niezbędny pod względem technologicznym do wykonania zamówienia dodatkowego. 3) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy stanie się niemożliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu już należycie wykonanych robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.biblioteka.jaw.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, ul. Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, ul. Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki:

- SIWZ (.pdf)

- Załącznik do dokumentacji technicznej: Plan instalacji urządzeń (.pdf)

- Załącznik nr 1 do dokumentacji technicznej: Formularz wymaganych warunków technicznych (.odt)

- Załącznik nr 2 do SIWZ (.odt)

- Załącznik nr 3 do SIWZ (.odt)

- Załącznik nr 4 do SIWZ (.odt)

- Załącznik nr 5 do SIWZ (.odt)

- Załącznik nr 6 do SIWZ (.odt)

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Agnieszka Dłużniak

Data publikacji :

14.07.2016

Ostatnia zmiana :

14.07.2016

 

Jesteś tutaj: Start Zamówienia publiczne Archiwum zamówienia publiczne Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym numer 135257 - 2016