Font Size

Cpanel

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer 135257 - 2016

Numer ogłoszenia: 135719 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135257 - 2016 data 14.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 32 7519192, fax. 32 7519192 w. 29.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3).

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • 3. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.

 • III. 3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem klimatyzacji na kwotę co najmniej 100 000 zł brutto, niezbędnej do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia, z podaniem jej przedmiotu i wartości, daty i miejsca wykonania, podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana wraz z załączeniem dowodów określających, czy została wykonana należycie.

 • III.3.3) Potencjał technicz­ny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie..

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.1).

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:

  Określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie:

  Obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie oraz złożenia poświadczeń dotyczy dostaw pozwalających wykazać, iż wykonawca spełnia warunek określony w sekcji III pkt 3.2 ogłoszenia (dotyczący wiedzy i doświadczenia).

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6).

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:

 • III.6) INNE DOKUMENTY

 • 1. Wypełniony formularz ofertowy z ceną ofertową netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

 • 2. Oświadczenie, w którym wykonawca wskaże część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie wskazać jaką cześć wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio stosowny punkt w formularzu ofertowym. W przypadku, gdy wykonawca nie zamierza wykonać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu (nie dotyczy) lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli wykonawca pozostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), zamawiający uzna, że zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

 • 3. Wypełniony formularz wymaganych warunków technicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej.

 • 4. W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, tj. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp, zamawiający wymaga, oprócz wskazania części zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy, podania nazwy (firmy) tego podwykonawcy.

 • 5. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go przez osobę/y trzecią w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Agnieszka Dłużniak

Data publikacji :

14.07.2016

Ostatnia zmiana :

14.07.2016

Jesteś tutaj: Start Zamówienia publiczne Archiwum zamówienia publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer 135257 - 2016