Font Size

Cpanel

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Technik ds. Informatycznych


Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
Technik ds. Informatycznych

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie
Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno

 

Wymagania konieczne:    
 - Wykształcenie średnie;
 - Sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi Windows;
 - Umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego w tym pakietów biurowych Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice;
 - Umiejętność pracy z programem graficznymi CorelDraw, Gimp;
 - Znajomości budowy i zasady działania urządzeń komputerowych;
 - Umiejętność obsługi urządzeń multimedialnych (kamer video i aparatów cyfrowych, projektorów, sprzętu nagłaśniającego);
 - Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (kopiarki, drukarki, skanery);
 - Sumienność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, inicjatywa, zdolność podejmowania decyzji.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 - Przygotowywanie materiałów graficznych dla potrzeb Biblioteki;
 - Obsługa czytelników na stanowisku reprografii;
 - Obsługa strony internetowej Biblioteki;
 - Usuwanie awarii sprzętu komputerowego i oprogramowania w Bibliotece Głównej i filiach bibliotecznych;
 - Obsługa systemu bibliotecznego;
 - Przygotowywanie analiz i informacji dotyczących stanu technicznego sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz propozycji unowocześniania systemu i usprawnień jego funkcjonowania;
 - Prowadzenie spraw związanych z zakupem, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, multimedialnego i innych urządzeń technicznych wykorzystywanych w Bibliotece, zakupy oprogramowania;
 - Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej sprzętu i oprogramowania;
 - Administrowanie systemami operacyjnymi i oprogramowaniem użytkowym oraz serwisami informacyjnymi Biblioteki;
 - Przygotowywanie i obsługa sprzętu technicznego potrzebnego do obsługi spotkań i imprez;
 - Nadzorowanie stanowisk komputerowych i urządzeń multimedialnych udostępniania czytelnikom i użytkownikom Biblioteki;
 - Obsługa techniczna innych urządzeń, w tym kserokopiarki;
 - Szkolenie pracowników w zakresie użytkowania i eksploatacji urządzeń komputerowych, multimedialnych, i technicznych;
 - Planowanie zużycia materiałów eksploatacyjnych do urządzeń i ich zakup;
 - Organizowanie pracy własnej oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawniania.

 

Oferuję:
 - odpowiednie stanowisko;
 - dobre warunki pracy;
 - możliwość stabilizacji zawodowej i rozwoju.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:
 - praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
 - praca w systemie zmianowym;
 - praca od poniedziałku do soboty z zachowaniem przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy

 

Oferty zawierające:
 - CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę w Jaworznie,    zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia    1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jedn. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” oraz:
 - list motywacyjny;
 - ewentualne kserokopie świadectw pracy;
 - kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 - ewentualne kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń;
 - oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne    przestępstwo skarbowe;
 - ewentualne referencje;
 - oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej    www.biblioteka.jaw.pl / bip strona główna oraz w Dziale Organizacyjno-Kadrowym);

proszę złożyć w terminie do dnia 03 marca 2017 roku w Sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, Rynek     Główny 17, II piętro, część administracyjna lub przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek     Główny 14, 43-600 Jaworzno. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektorniczną.
Oferty pracy otrzymane po terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

 

Nabór składa się z trzech etapów:
 - selekcja wstępna – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym;
 - selekcja merytoryczna - ocena merytoryczna aplikacji  i wyselekcjonowanie osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną;
 - rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

 

Inne informacje:
Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo
do zniszczenia dokumentów.

 

Do pobrania:

- Kwestionariusz osobowy .doc

- Oświadczenie .pdf


            Monika Rejdych
            Dyrektor
            Miejskiej Biblioteki Publicznej
            w Jaworznie

 

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Izabela Grenda

Data publikacji :

24.02.2016

Ostatnia zmiana :

24.02.2016

Jesteś tutaj: Start Zatrudnienie Archiwum zatrudnienie Ogłoszenie o naborze na stanowisko Technik ds. Informatycznych