Font Size

Cpanel

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Technik ds. Informatycznych

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Jaworznie ogłasza nabór na stanowisko

Technik ds. Informatycznych
(nazwa stanowiska pracy)

 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie
 

1. Wymagania niezbędne:
 - Wykształcenie średnie techniczne;
 - Sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi Windows;
 - Umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego w tym pakietów biurowych Microsoft Office,
   OpenOffice, LibreOffice;
 - Umiejętność pracy z programem graficznymi CorelDraw, Gimp;
 - Znajomości budowy i zasady działania urządzeń komputerowych;
 - Umiejętność obsługi urządzeń multimedialnych (kamer video i aparatów cyfrowych, projektorów,
   sprzętu nagłaśniającego);
 - Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (kopiarki, drukarki, skanery);
 - Sumienność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, inicjatywa, zdolność podejmowania decyzji.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 - Przygotowywanie materiałów graficznych dla potrzeb Biblioteki;
 - Obsługa czytelników na stanowisku reprografii;
 - Obsługa strony internetowej Biblioteki;
 - Usuwanie awarii sprzętu komputerowego i oprogramowania w Bibliotece Głównej i filiach bibliotecznych;
 - Obsługa systemu bibliotecznego;
 - Przygotowywanie analiz i informacji dotyczących stanu technicznego sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz propozycji unowocześniania systemu i usprawnień jego funkcjonowania;
 - Prowadzenie spraw związanych z zakupem, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, multimedialnego i innych urządzeń technicznych wykorzystywanych w Bibliotece, zakupy oprogramowania;
 - Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej sprzętu i oprogramowania;
 - Administrowanie systemami operacyjnymi i oprogramowaniem użytkowym oraz serwisami informacyjnymi Biblioteki;
 - Przygotowywanie i obsługa sprzętu technicznego potrzebnego do obsługi spotkań i imprez;
 - Nadzorowanie stanowisk komputerowych i urządzeń multimedialnych udostępniania czytelnikom i użytkownikom Biblioteki;
 - Obsługa techniczna innych urządzeń, w tym kserokopiarki;
 - Szkolenie pracowników w zakresie użytkowania i eksploatacji urządzeń komputerowych, multimedialnych, i technicznych;
 - Planowanie zużycia materiałów eksploatacyjnych do urządzeń i ich zakup;
 - Organizowanie pracy własnej oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawniania.

3. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
6) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,
8) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach.

4. Oferujemy:
 - odpowiednie stanowisko;
 - dobre warunki pracy;
 - możliwość stabilizacji zawodowej i rozwoju.

5. Warunki pracy na danym stanowisku:
 - praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
 - praca w systemie zmianowym;
 - praca od poniedziałku do soboty z zachowaniem przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, ul. Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno
lub składać osobiście w siedzibie Biblioteki w terminie od 29.12.2017 r. do 14.01.2018 r.
w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:
„Nabór na stanowisko Technik ds. Informatycznych”.
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Oferty pracy otrzymane po terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl
w zakładce BIP.

List motywacyjny i CV kandydata powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.

Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl / bip strona główna oraz w Dziale Organizacyjno-Kadrowym);

 

Do pobrania:

- Kwestionariusz osobowy .doc

- Oświadczenie .pdf

          

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Izabela Grenda

Data publikacji :

29.12.2017

Ostatnia zmiana :

29.12.2017

Jesteś tutaj: Start Zatrudnienie Archiwum zatrudnienie Ogłoszenie o naborze na stanowisko Technik ds. Informatycznych