Font Size

Cpanel

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta ds. Księgowości i Administracji - umowa na zastępstwo

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

 OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 REFERENTA DS. KSIĘGOWOŚCI I ADMINISTRACJI

 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

 Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno

 

Wymagania konieczne:

 - minimum wykształcenie średnie ekonomiczne, mile widziane wykształcenie wyższe o specjalności finanse i rachunkowość;

 - co najmniej 2 lata udokumentowanego stażu pracowniczego.

 

 Wymagania dodatkowe:

 - znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości;

 - znajomość zasad księgowości;

 - doświadczenie w rachunkowości budżetowej;

 - wiedza na temat administracji w instytucjach kultury;

 - umiejętność obsługi programu finansowo - księgowego Symfonia;

 - biegła obsługa komputera w zakresie standardowych pakietów biurowych.

 

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • Księgowanie zwiększenia majątku i jego zmniejszenia;
 • Księgowanie odpisów umorzenia;
 • Księgowanie faktur lub rachunków zakupowych i sprzedaży;
 • Uzgadnianie kont syntetycznych z ewidencją majątku trwałego;
 • Prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania;
 • Sprawdzanie faktur i rachunków oraz pozostałych dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym;
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • Gospodarowanie środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym.

 

 Oferuję:

 - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo,

 - dobre warunki pracy,

 - możliwość stabilizacji zawodowej.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 - praca umysłowa,

 - praca w systemie jednozmianowym (od poniedziałku do piątku),

 - praca biurowa na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy.

 

Oferty z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Referenta ds. Księgowości i administracji” zawierające:

 • CV z klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną
  w Jaworznie, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)”
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dyplomów i dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,
 • kserokopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (dostępny na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl/bip strona główna oraz w Dziale Organizacyjno-Kadrowym),
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl/bip strona główna oraz w Dziale Organizacyjno-Kadrowym),
 • ewentualne referencje,

 

proszę złożyć w terminie do dnia 30 października 2015r. w Sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, Rynek Główny 17, II piętro, część administracyjna lub przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno.

 Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

 Oferty pracy otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

 

Nabór składa się z trzech etapów:

 • selekcja wstępna – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym,
 • selekcja merytoryczna - ocena merytoryczna aplikacji  i wyselekcjonowanie osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie.

 

Informacje:

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.biblioteka.jaw.pl. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

 

 

 

Do pobrania:

 - Kwestionariusz osobowy .doc

 - Oświadczenie .pdf

 

Monika Rejdych

 Dyrektor

 Miejskiej Biblioteki Publicznej

 w Jaworznie

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Piotr Trethan

Data publikacji :

19.10.2015

Ostatnia zmiana :

19.10.2015

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: Start Zatrudnienie Archiwum zatrudnienie Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta ds. Księgowości i Administracji - umowa na zastępstwo