Font Size

Cpanel

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika ds. Organizacji, Kadr i Płac (2)

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

 OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 KIEROWNIKA DS. ORGANIZACJI, KADR I PŁAC

 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

 Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno

 

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe o profilu ekonomia, prawo, zarządzanie, finanse i rachunkowość, bezpieczeństwo i higiena pracy, co najmniej 3 letni staż pracy i doświadczenie w kadrach, płacach lub w zakresie prawa pracy,
 • wykształcenie średnie ekonomiczne, co najmniej 5-cio letni staż pracy i doświadczenie w kadrach, płacach lub w zakresie prawa pracy,
 • zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

  

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o bibliotekach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych,
 • znajomość zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników sektora publicznego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych,
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie systemu kancelaryjnego,
 • biegła obsługa programów komputerowych, w szczególności pakietu Microsoft Office, Płatnik, mile widziana znajomość programu kadrowo-płacowego „Gratyfikant”,
 • znajomość elementów zarządzania zasobami ludzkimi /m.in. oceny pracownicze, systemy motywacyjne/.
 • umiejętności analityczne, wyciągania wniosków, argumentacji, podejmowania decyzji,
 • samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, dyskrecja, lojalność wobec pracodawcy, sumienność.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Organizowanie pracy Działu Organizacyjno-Kadrowego oraz nadzór nad prawidłowością realizacji zadań działu wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także przepisów wewnętrznych.
 • Wdrażanie i monitorowanie realizowanych w MBP elementów zarządzania kadrami w tym: polityki kadrowej, szkoleniowej, wynagradzania i awansowania.
 • Analizowanie i opiniowanie spraw związanych z procesem zatrudnienia.
 • Obsługa pracowników w zakresie spraw związanych z ZUS i Urzędem Skarbowym.
 • Prowadzenie procesu naboru i oceny pracowniczej.
 • Nadzorowanie prowadzenia spraw kancelaryjnych w Bibliotece, w szczególności: postępowania skargowego, prowadzenia rejestrów kancelaryjnych, organizacji pracy i przepływu informacji oraz sekretariatu.
 • Prowadzenie i nadzór nad sprawami kadrowymi pracowników Biblioteki.
 • Prowadzenie sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
 • Kontrola porządku i dyscypliny pracy.
 • Prowadzenie i nadzór nad sprawami płacowymi pracowników Biblioteki.
 • Prowadzenie i nadzór nad sprawami socjalno-bytowymi pracowników.
 • Informowanie pracowników o przysługujących im uprawnieniach i obowiązkach.
 • Prowadzenie ewidencji wewnętrznych aktów prawnych, zapewnianie ich publikacji w miejscach do tego wyznaczonych.
 • Bieżące informowanie pracowników o wydawanych zarządzeniach oraz zadaniach i celach przewidzianych do realizacji w Bibliotece.
 • Przygotowywanie upoważnień dla pracowników Biblioteki do wykonywania określonych zadań.
 • Wdrażanie, ewidencjonowanie i kontrola zaleceń wynikających z kontroli zarządczej w zakresie organizacji i komunikacji w Bibliotece.
 • Opracowywanie informacji, analiz, w tym wynikających z kontroli zarządczej.
 • Prowadzenie spraw związanych z kontrolą Biblioteki przez organy kontroli zewnętrznej.
 • Klasyfikowanie i przechowywanie akt, pism, dokumentów i materiałów zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie i przestrzeganie terminowości w załatwianiu skarg i wniosków.
 • Organizowanie przepływu informacji między Dyrektorem a instytucjami zewnętrznymi i kontrahentami Biblioteki.
 • Prowadzenie spraw związanych z informacją wewnętrzną na terenie Biblioteki.
 • Prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą.

 

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne warunki płacowe,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca umysłowa,
 • praca w systemie jednozmianowym (od poniedziałku do piątku),
 • praca biurowa na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy.

 

 Oferty z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika ds. Organizacji, Kadr i Płaczawierające:

 • CV z klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę w Jaworznie, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)”
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dyplomów i dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,
 • kserokopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających staż pracy w zakresach kadrowo-organizacyjnych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl/bip strona główna oraz w Dziale Organizacyjno-Kadrowym),
 • ewentualne referencje,

proszę złożyć w terminie do dnia 13 listopada 2015r. w Sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, Rynek Główny 17, II piętro, część administracyjna lub przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Oferty pracy otrzymane po terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

 

Nabór składa się z trzech etapów:

 • selekcja wstępna – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym,
 • selekcja merytoryczna - ocena merytoryczna aplikacji  i wyselekcjonowanie osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie.

 

Informacje:

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.biblioteka.jaw.pl. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

 

Do pobrania:

- Kwestionariusz osobowy .doc

- Oświadczenie .pdf

 

Monika Rejdych

 Dyrektor

 Miejskiej Biblioteki Publicznej

 w Jaworznie

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Piotr Trethan

Data publikacji :

02.11.2015

Ostatnia zmiana :

02.11.2015

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: Start Zatrudnienie Archiwum zatrudnienie Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika ds. Organizacji, Kadr i Płac (2)