Font Size

Cpanel

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta ds. Organizacji, Kadr i Płac

 

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

REFERENTA DS. ORGANIZACJI, KADR I PŁAC

 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno

 

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe o profilu ekonomia, zarządzanie, o specjalności finanse i rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo, co najmniej 1 rok udokumentowanego stażu pracowniczego,

 • wykształcenie średnie ekonomiczne, co najmniej 3 letni staż pracy i doświadczenie w kadrach, płacach.

Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów prawa pracy, podatkowego, skarbowego oraz ubezpieczeń społecznych,

- wiedza na temat administracji w instytucjach kultury,

- umiejętność prowadzenia spraw osobowych,

- umiejętność naliczania wynagrodzeń,

- znajomość odpowiednich programów informatycznych (np. Płatnik, programy Kadrowo Płacowe – Gratyfikant GT),

- umiejętność sporządzania sprawozdawczości statystycznej,

- umiejętność planowania i projektowania,

- dobra organizacja pracy,

- umiejętność nadawania priorytetów,

- systematyczność, skrupulatność, terminowość,

- biegła obsługa komputera w zakresie standardowych pakietów biurowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Biblioteki.

Prowadzenie sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Kontrola porządku i dyscypliny pracy.

Prowadzenie spraw płacowych pracowników Biblioteki.

Prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników.

Informowanie pracowników o przysługujących im uprawnieniach i obowiązkach.

Prowadzenie ewidencji wewnętrznych aktów prawnych, zapewnianie ich publikacji w miejscach do tego wyznaczonych.

Bieżące informowanie pracowników o wydawanych zarządzeniach oraz zadaniach i celach przewidzianych do realizacji
w Bibliotece.

Prowadzenie wzorniku druków i ewidencji stempli używanych w Bibliotece.

Przygotowywanie upoważnień dla pracowników Biblioteki do wykonywania określonych zadań.

Wdrażanie, ewidencjonowanie i kontrola zaleceń wynikających z kontroli zarządczej w zakresie organizacji i komunikacji
w Bibliotece.

Opracowywanie informacji, analiz, w tym wynikających z kontroli zarządczej.

Prowadzenie spraw związanych z kontrolą Biblioteki przez organy kontroli zewnętrznej.

Klasyfikowanie i przechowywanie akt, pism, dokumentów i materiałów z Instrukcją Kancelaryjną.

Przyjmowanie, ewidencjonowanie i przestrzeganie terminowości w załatwianiu skarg i wniosków.

Organizowanie przepływu informacji między Dyrektorem a instytucjami zewnętrznymi i klientami Biblioteki.

Prowadzenie spraw związanych z informacją wewnętrzną na terenie Biblioteki.

Oferuję:

- odpowiednie stanowisko,

- dobre warunki pracy

- możliwość stabilizacji zawodowej

Warunki pracy na danym stanowisku:

- praca umysłowa,

- praca w systemie jednozmianowym,

- praca biurowa na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy.

Oferty z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Referenta ds. organizacji, kadr i płac” zawierające:

 • CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną
  w Jaworznie, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)”

 • list motywacyjny,

 • kserokopie dyplomów i dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

 • kserokopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających staż pracy,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (dostępny na stronie internetowej wwHYPERLINK "http://www.biblioteka.jaw.pl/"wHYPERLINK "http://www.biblioteka.jaw.pl/".biblioteka.jaw.pl/bip strona główna oraz w Dziale Organizacyjno-Kadrowym),

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej wwHYPERLINK "http://www.biblioteka.jaw.pl/"wHYPERLINK "http://www.biblioteka.jaw.pl/".biblioteka.jaw.pl/bip strona główna oraz w Dziale Organizacyjno-Kadrowym),

 • ewentualne referencje,

proszę złożyć w terminie do dnia 18 grudnia 2015r. w Sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jaworznie, Rynek Główny 17, II piętro, część administracyjna lub przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna
w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Oferty pracy otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Nabór składa się z trzech etapów:

 • selekcja wstępna – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym,

 • selekcja merytoryczna - ocena merytoryczna aplikacji  i wyselekcjonowanie osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną,

 • rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacje:

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.biblioteka.jaw.pl. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

 

 

Do pobrania:

- Kwestionariusz osobowy .doc

- Oświadczenie .pdf

 

Monika Rejdych

Dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Jaworznie

 

 

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Jagoda Jurecka

Data publikacji :

04.12.2015

Ostatnia zmiana :

04.12.2015

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: Start Zatrudnienie Archiwum zatrudnienie Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta ds. Organizacji, Kadr i Płac