Font Size

Cpanel

Nabór na stanowisko Głównej/go Księgowej/go (umowa na zastępstwo)

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

GŁÓWNEJ/GO KSIĘGOWEJ/GO

 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno

 

Wymagania konieczne:

1) wykształcenie:

a) ukończone studia wyższe z zakresu rachunkowości i finansów lub ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia

zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia podyplomowe i  co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6‑letnia praktyka w księgowości,

2) wymagania formalne:

a) obywatelstwo polskie;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównej/go księgowej/go.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Ponadto mile widziane jest posiadanie:

- wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- certyfikatu księgowego, uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów z zakresu:
- prawa podatkowego (PIT, CIT, VAT, Podatków lokalnych i opłat),

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o rachunkowości,

- ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,
- podstaw prawa zamówień publicznych,
b) umiejętność sporządzania sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz statystycznej,
c) doświadczenie w prowadzeniu księgowości w jednostkach sfery finansów publicznych, dodatkowo oceniane – w instytucji kultury,
d) znajomość programów: finansowo-księgowych (np. Symfonia), inne (Office, Płatnik),
e) biegła obsługa komputera w zakresie standardowych pakietów biurowych i księgowych,
f) zdolności analityczne, umiejętność planowania i projektowania,
g) dobra organizacja pracy, umiejętność nadawania priorytetów,
h) umiejętność rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) Nadzorowanie całokształtu prac w zakresie rachunkowości wykonywanych przez Dział Finansowo-Księgowy.

b) Prowadzenie na podstawie obowiązujących przepisów, rachunkowości i finansów instytucji, a w szczególności:

 • sporządzanie dokumentacji zasad polityki rachunkowej instytucji oraz innych niezbędnych instrukcji, zarządzeń,
 • zapewnienie nadzoru nad przestrzeganiem procedur, w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków według standardów określonych w Ustawie o finansach publicznych,
 • terminowe sporządzenie sprawozdań finansowych, budżetowych, statystycznych, rocznych planów finansowychi innych raportów,
 • terminowe egzekwowanie przysługujących Bibliotece należności,
 • prawidłowe wykorzystanie środków przydzielonych przez organizatora, i dokonywanie dyspozycji środków pieniężnych z uwzględnieniem terminowego regulowania zaakceptowanych zobowiązań, szczególnie zobowiązań publiczno-prawnych,
 • ustalanie i przestrzeganie procedury kontroli zarządczej,
 • współdziałanie z Wydziałem Budżetowo-Finansowym Urzędu Miejskiego, Biurem Skarbnika Miasta, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz bankiem prowadzącym rozliczenia finansowe Biblioteki,
 • sporządzanie kalkulacji do planu finansowego,
 • uczestniczenie w opracowaniu planów finansowych do projektów i programów Biblioteki, dotyczących pozyskiwania środków finansowych oraz prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych tych projektów i programów.
 • nadzorowanie legalności, celowości i gospodarności ponoszonych kosztów w zakresie działalności inwestycyjnej i gospodarczej,
 • prowadzenie efektywnej i rzetelnej gospodarki finansowej,
 • prowadzenie rachunkowości Biblioteki zgodne z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości,

Oferuję:

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo,

- komfortowe warunki pracy,

- możliwość stabilizacji zawodowej, rozwijania kompetencji, umiejętności, poszerzenia wiedzy.

Warunki pracy na danym stanowisku:

- praca umysłowa,

- praca w systemie jednozmianowym (od poniedziałku do piątku),

- praca biurowa na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy.

Oferty z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Główna/y Księgowa/y” zawierające:

 • CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną
  w Jaworznie, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)”
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dyplomów i dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,
 • kserokopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (dostępny tutaj oraz w Dziale Organizacyjno-Kadrowym)
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny tutaj oraz w Dziale Organizacyjno-Kadrowym),
 • ewentualne referencje,

proszę złożyć w terminie do dnia 19 lutego 2016r. w Sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jaworznie, Rynek Główny 17, II piętro, część administracyjna lub przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna
w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Oferty pracy otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Nabór składa się z trzech etapów:

 • selekcja wstępna – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym,
 • selekcja merytoryczna - ocena merytoryczna aplikacji i wyselekcjonowanie osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacje:

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.biblioteka.jaw.pl. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

 

Monika Rejdych

Dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Jaworznie

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Jagoda Jurecka

Data publikacji :

02.02.2016

Ostatnia zmiana :

02.02.2016

Jesteś tutaj: Start Zatrudnienie Archiwum zatrudnienie Nabór na stanowisko Głównej/go Księgowej/go (umowa na zastępstwo)