Font Size

Cpanel

Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarskie

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie
ogłasza nabór na stanowisko

Młodszy Bibliotekarz/Starszy Kustosz

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie


 
1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe w zakresie związanym z zadaniami biblioteki lub odnoszące się
- do bibliologii i informatologii,,
- dobra znajomość zasad udostępniania zbiorów,
- bardzo dobra znajomość standardów bibliograficznych,
- doświadczenie w pracy w jednym z istniejących zintegrowanych systemów bibliotecznych /preferowany SOWA2 MARC 21/
- dobra znajomość posługiwania się katalogami i inwentarzami,
- dobra znajomość księgozbiorów,
- dobra znajomość źródeł informacji,
- dobra znajomość zasad gromadzenia i opracowania zbiorów,
- dobra znajomość ustawy o bibliotekach i ustawy o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej,
- dobra znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
- biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

2. Wymagania dodatkowe:
- mile widziana znajomość języka obcego.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- Gromadzenie zbiorów bibliotecznych, czasopism i innych typów dokumentów na podstawie ich indywidualnej oceny.
- Porządkowanie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych w celu efektywnego ich wykorzystywania przez czytelników (ustalanie układu zbiorów, inwentaryzowanie, katalogowanie i klasyfikowanie na potrzeby katalogów oraz innych źródeł informacji
o zbiorach bibliotecznych).
- Przysposobienie zbiorów bibliotecznych i przygotowanie do udostępniania czytelnikom.
- Szkolenie użytkowników biblioteki w zakresie posługiwania się warsztatem informacyjnym, korzystania ze zbiorów, umiejętności posługiwania się książką, czasopismem i innymi typami dokumentów jako źródłem informacji.
- Doradztwo w doborze piśmiennictwa stosownego do potrzeb i zainteresowań czytelniczych.
- Badanie potrzeb użytkowników biblioteki w zakresie informacji i piśmiennictwa, w celu optymalnego zaspokojenia tych potrzeb.
- Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, opracowywanie katalogów i innych źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych.
- Obsługiwanie użytkowników biblioteki w zakresie informacji bibliograficznej i rzeczowej za pomocą własnego warsztatu informacyjnego i zbiorów oraz obcych baz danych
i systemów, informacji skierowującej do zasobów i usług innych bibliotek i ośrodków informacji naukowej.
- Pobudzanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy i edukacji kulturalnej (np. organizowanie spotkań autorskich, wystaw, prelekcji itp.).
- Współpraca z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej, krajowymi
i zagranicznymi, w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów, tworzenia i wymiany źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych, wypożyczeń międzybibliotecznych.
- Tworzenie podstaw teoretycznych, metodycznych i organizacyjnych działalności biblioteki.
- Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie bibliotekarstwa, bibliografii i informacji naukowej dla bibliotekarzy praktyków, studentów wyższych uczelni i czytelników.
- Prowadzenie działalności wydawniczej, zwłaszcza w zakresie dokumentacji i informacji
o zbiorach i bibliotece.
- Prowadzenie działalności usługowej na rzecz innych bibliotek (scentralizowane gromadzenie i opracowywanie zbiorów,    opracowywanie katalogów centralnych, reprodukowanie zbiorów, instruktaż i szkolenie pracowników, konsultacje).

 

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie potwierdzone za zgodność
z oryginałem,
6) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,
8) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach.

 

5. Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, ul. Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno
lub składać osobiście w siedzibie Biblioteki
w terminie od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r.
w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:
„Nabór na stanowisko Bibliotekarza”.

 

6. Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl
w zakładce BIP.

 

7. List motywacyjny i CV kandydata powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.

 

Do pobrania:

- Kwestionariusz osobowy .doc

- Oświadczenie .pdf

          

 

Podmiot udostępniający :

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Osoba wprowadzająca :

Hubert Słotwiński

Osoba odpowiedzialna za informację :

Izabela Grenda

Data publikacji :

01.09.2017

Ostatnia zmiana :

04.09.2017

Jesteś tutaj: Start Zatrudnienie Nowe ogłoszenia Zatrudnienie Archiwum zatrudnienie Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarskie