Klauzula informacyjna dla zamówienia poniżej 30 000 EURO

 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO dla zamówienia poniżej 30 000 EURO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informuję iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno.

2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Dorota Mika, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz archiwizowanezgodnie z zapisami obowiązującej w bibliotece Instrukcji kancelaryjnej.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Trwa modernizacja strony 

Zapraszamy wkrótce

Cennik usług korzystania z powierzchni reklamowych oraz rozmieszczania materiałów reklamowych

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz (.pdf)

Regulamin (.pdf)

Umowa barterowa (.pdf)

Umowa reklama (.pdf)

Zarządzenie (.pdf)

 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia 13/2013 (.pdf)

 

1. Broszury reklamowe, ulotki reklamowe, gazetki reklamowe

broszury reklamowe

10 zł/tydzień/100 szt

ulotki reklamowe

20 zł/tydzień/200 szt.

gazetki reklamowe

30 zł/tydzień/50 szt

 

2. Stoiska promocyjne (obejmuje wynajem powierzchni ok 3 m 2 Obsługa max 2 osoby)

1 dzień (w godzinach otwarcia biblioteki)

50 zł/stoisko

 

3. Plakaty

- format do A4

10 zł/tydzień/1 szt.

- format A4-A3

15 zł/tydzień/1 szt.

- format A3-A2

20 zł/tydzień/1 szt.

- format A2-A1

25 zł/tydzień/1 szt.

- format A1-A0

30 zł/tydzień/1 szt.

 

4. Billboardy

- format do 1mx2m

25 zł/tydzień/1 szt.

- format do 2mx2,5m

35 zł/tydzień/1 szt.

 

5. Stendery

- format do100cmx140 cm

50 zł/tydzień/1 szt.

 

6. Rollupy

- format do 1mx2m

25 zł/tydzień/1 szt.

- format do 2mx2,5m

35 zł/tydzień/1 szt.

 

7. Istnieje możliwość negocjacji cen. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor MBP Jaworzno.

 

8. W przypadku innej formy reklamy nie ujętej w cenniku, decyzje co do typu i ceny podejmuje Dyrektor MBP.

 

 

Podane ceny są cenami brutto.

 

Monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w JaworznieZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych], informuję, że: 
Administratorem systemu monitoringu wizyjnego w siedzibie Biblioteki Głównej jest Miejska Biblioteka Publiczna  z siedzibą w Jaworznie, Rynek Główny 17. 
Monitoring  wizyjny stosowany jest  w celu bezpieczeństwa i zachowania porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, a także dla celów dowodowych w przypadkach, w których nastąpiłoby jakiekolwiek łamanie przepisów prawa, dobra publicznego, czy przyjętych zasad współżycia społecznego. 
Biblioteka prowadzi monitoring wizyjny na podstawie przepisów:
- art. 22 ² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
- art. 9 a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Podstawą legalizującą przetwarzanie danych gromadzonych w ramach monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Zakres przetwarzania danych osobowych stanowi nagranie wizerunku w otoczeniu widzianym przez kamerę wraz z zachowaniem osoby fizycznej. 
Dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione zarówno służbom porządkowym, organom administracyjnym jak i służbom technicznym, obsługującym urządzenia monitoringu wizyjnego, a także Sądom powszechnym lub organom ścigania, jako dowód w sprawie. 
Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 8 dni od momentu ich nagrania, chyba że stanowią dowód w sprawie, to do czasu jej zakończenia. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W związku z ochroną danych osobowych przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych: 
Inspektor Ochrony Danych e mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 032 751 91 92 wew 2 221

 

"Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w siedzibie Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie" jest dostępny w dziale "Regulaminy".

Stopka

© 2018 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie z siedzibą Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno.

 
© 2018 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie z siedzibą Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.